Podmienky používania

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom Castel Pension & Restaurant je PhDr. Kornélia Nagyová – Impression, Hlavná 12/78, 930 39 Zlaté Klasy, IČO: 33468737, DIČ: 1030104680. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok („vop“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom Castel Pension & Restaurant a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klientov o pod­mienkach poskytovaných služieb. Tieto vop tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a potvrdenej objednávky, pred­metom ktorej je záväzok Castel Pension & Restaurant poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu. Podmienky upravujúce vzťahy medzi klientom a Castel Pension & Restaurant odlišne od týchto vop sa použijú len v prípade, ak budú vopred písomne dohodnuté. Platí domnienka, že klient sa týmito vop oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol zmarený zavinením Castel Pension & Restaurant.

Vymedzenie základných pojmov

Klientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať alebo využíva služby Castel Pension & Restaurant vo svoj prospech alebo pre tretiu osobu a s týmto cieľom uzatvára s Castel Pension & Restaurant zmluvu alebo pošle objednávku. Garantovanou objednávkou sa rozumie taká objednávka služieb, pri ktorej klient poskytol zálohu. Objednávka je platná aj bez uhradenia zálohy, a to iba v prípade, ak Castel Pension & Restaurant jednostranne písomne rozhodne, že ide o garantovanú objednávku. Podujatím sa rozumie akákoľvek spoločenská udalosť organizovaná v priestoroch Castel Pension & Restaurant, najmä firemná alebo privátna spoločenská akcia, konfe­rencia, kar, ples, školenie a pod. Na svadby sa vzťahujú špeciálne podmienky, ktoré posielame mailom.

Uzatváranie zmlúv

Na poskytovanie služieb je nevyhnutné uzavrieť zmluvu medzi Castel Pension & Restaurant a klientom. Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä písomná zmluva uzavretá medzi Castel Pension & Restaurant a klientom, ďalej dohoda o poskytovaní služieb vzniknutá na zák­lade potvrdenej objednávky klienta zo strany Castel Pension & Restaurant osobne, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom internetu či elektronickej komunikácie. Zmluvný vzťah vzniká uzavretím písomnej zmluvy alebo potvrdením (písomne alebo prostredníctvom internetu alebo elektronickej komunikácie) objednávky klienta zo strany Castel Pension & Restaurant. Zmluva, resp. objednávka platí pre všetky ďalšie osoby, ktoré sú na nej uvedené. Objednávku na poskytovanie služieb v Castel Pension & Restaurant môže klient vykonať osobne, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom internetu alebo elektronickej komunikácie. Zmluva vzniká spätným potvrdením objednávky na poskytovanie služieb, pričom objednávka sa považuje za potvrdenú výlučne doručením potvrdenia objednávky e-mailom alebo poštou, ak tieto vop neustanovujú inak. Zmluva medzi klientom a Castel Pension & Restaurant môže vzniknúť aj uzatvorením nasle­dovných osobitných písomných zmlúv: zmluvy o ubytovaní, zmluvy o skupinovom ubytovaní, zmluvy o poskytovaní služieb, pričom v takom prípade sa použijú tieto vop na všetky právne vzťahy, ktoré nebudú upravené v uvedených písomných zmluvách. V prípade, že Castel Pension & Restaurant zasiela návrh zmluvy o ubytovaní, zmluvy o skupi­novom ubytovaní, zmluvy o poskytovaní služieb, poštou, e-mailom je klient v prípade akceptácie návrhu povinný podpísanú zmluvu doručiť do Castel Pension & Restaurant do 3 dní od doručenia návrhu, inak nie je Castel Pension & Restaurant svojím návrhom viazaný. Castel Pension & Restaurant je oprávnený svoj návrh odvolať až do času odoslania pri­jatia návrhu klientom. Klient nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory a/alebo priestory vyhradené na ubytovanie tretím osobám, taktiež nie je oprávnený použiť tieto priestory na iný účel, ako sú tieto priestory určené alebo na zmluvne dohodnutý účel.

Všeobecné ustanovenia – ubytovacie služby

Zmluvou o ubytovaní sa rozumie právo klienta, aby mu Castel Pension & Restaurant (ubytovateľ) poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutý čas alebo na obdobie vyplývajúce z účelu ubytovania v Castel Pension & Restaurant, za čo je klient (ubytovaný) povinný zaplatiť Castel Pension & Restaurant (ubytovateľovi) cenu vo výške a v lehotách určených týmito obchodnými podmienkami. Ubytovaný klient má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhra­dené, ako aj užívať spoločné priestory Castel Pension & Restaurant a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené. Castel Pension & Restaurant (ubytovateľ) je povinný odovzdať Klientovi (ubytovanému) priesto­ry, ktoré mu boli vyhradené na ubytovanie, v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním. Ubytovaný Klient je povinný jemu vyhradené priestory na ubytovanie užívať riadne. V týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu Castel Pension & Restaurant vykonávať nijaké zmeny.

Individuálne ubytovanie

Zmluva vzniká potvrdením objednávky klienta, vrátane telefonického potvrdenia objednávky, prípadne uzatvo­rením osobitnej zmluvy. Dohodnutá cena, ktorú je klient povinný zaplatiť, ako aj ceny za dohodnuté služby Castel Pension & Restaurant, vyplývajú z potvrdenia objednávky. Ak nebolo zo strany Castel Pension & Restaurant potvrdené inak, platia ceny dostupné v recepcii Castel Pension & Restaurant. Klient je povinný za ubytovanie a ďalšie využité služby zaplatiť platné, resp. dohodnuté ceny Castel Pension & Restaurant. V prípade, ak sa osoby, v prospech ktorých bola uzatvorená zmluva o ubytovaní neubytujú v Castel Pension & Restaurant najneskôr do 18.00 hod. dohodnutého dňa príchodu, Castel Pension & Restaurant je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak..

Skupinové ubytovanie

Zmluva vzniká potvrdením objednávky klienta, prípadne uzatvorením osobitnej zmluvy. Dohodnutá cena, ktorú má zaplatiť klient a dohodnuté služby Castel Pension & Restaurant vyplý­vajú z potvrdenia objednávky klienta, prípadne z osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a Castel Pension & Restaurant. Potvrdenie objednávky klienta, prípadne osobitná zmluva určí aj výšku zálohy a dátum, dokedy je potrebné zálohu uhradiť. V prípade, že táto záloha nebude uhradená, t. j. pripísaná na bankový účet Castel Pension & Restaurant, je Castel Pension & Restaurant oprávnený odstúpiť od zmluvy, a zároveň mu vzniká nárok na náhradu škody. Klient je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb v nasledovnej lehote a rozsahu bez zaplatenia akejkoľvek čiastky: v lehote kratšej ako dva týždne, ale dlhšej ako štyridsaťosem hodín pred prícho­dom skupiny je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb o 2 izby. V prípade, ak klient zníži v určenej lehote počet izieb vo väčšom rozsahu, ako je určené v predchádzajúcom odseku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ceny ubytovania za izby, ktoré presahujú rozsah určený v predchádzajúcom odseku. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy prepadnú zálohy zaplatené klientom v prospech Castel Pension & Restaurant ako odstupné.

Odovzdanie a vrátenie izby

Klient má právo užívať vyhradené priestory na ubytovanie (izbu) a spoločné priestory od 14.30 hod. dohodnutého dňa príchodu (check in). Klient je povinný odovzdať priestory vyhradené na ubytovanie v deň skončenia ubytovania, najneskôr do 11.00 hod. (check out) tohto dňa. Klient je povinný odovzdať izbu v stave, v akom ju prevzal.

Všeobecné ustanovenia – podujatia

Na uskutočnenie podujatia je nevyhnutné uzavrieť zmluvu medzi Castel Pension & Restaurant a klientom. Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä písomná zmluva uzavretá medzi Castel Pension & Restaurant a klientom, ďalej dohoda o poskytovaní služieb vzniknutá na zák­lade potvrdenej objednávky klienta zo strany Castel Pension & Restaurant osobne, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Zmluvný vzťah vzniká uzavretím písomnej zmluvy alebo potvrdením (písomne alebo prostredníc­tvom elektronickej komunikácie) objednávky klienta zo strany Castel Pension & Restaurant. Zmluvou vznikne klientovi právo na usporiadanie podujatia v priestoroch Castel Pension & Restaurant určených v zmluve a Castel Pension & Restaurant povinnosť umožniť klientovi riadne užívať tieto priestory v dohodnutom čase a poskytovať mu zmluvne dohodnuté služby. Klient a osoby zúčastnené na podujatí nie sú oprávnené konzumovať vlastné jedlá a nápoje bez predchádzajúcej písomnej dohody s Castel Pension & Restaurant. Ak klient alebo osoby zúčastnené na podujatí porušia toto ustanovenie, klient je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu rovnajúcu sa cene konzumovaného jedla alebo nápoja uvedenému v platnom cenníku Castel Pension & Restaurant. V prípade, že nie je takáto cena uvedená v cen­níku Castel Pension & Restaurant, použije sa cena obdobného tovaru. Nárok na náhradu škody Castel Pension & Restaurant týmto nie je dotknutý. Klient ani osoby zúčastnené na podujatí nie sú oprávnení používať nijaké vlastné elektrické zariadenia v priestoroch Castel Pension & Restaurant alebo prináležiacich priestoroch bez písomného súhlasu Castel Pension & Restaurant. Klient zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tohto ustanovenia. Za bezpečnosť používaných elektrických zariadení organizátora podujatia alebo jeho objednávateľa v plnej miere zodpovedá organizátor podujatia, prípadne jeho objednávateľ. Klient je oprávnený po písomnej dohode priniesť do Castel Pension & Restaurant iba taký deko­račný materiál, ako aj iné veci, ktoré vyhovujú zákonným požiarnym požiadavkám. Castel Pension & Restaurant je oprávnený požadovať príslušné potvrdenie. Klient je povinný okamžite po skončení podujatia odstrániť z predmetných priestorov všetky veci, ktoré klient alebo osoby zúčastnené na podujatí doniesli do priestorov Castel Pension & Restaurant. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Castel Pension & Restaurant oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške ceny uvedenej v cenníku Castel Pension & Restaurant za užívanie dohodnutých priestorov v čase trvania porušenia. Nárok na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknutý. Castel Pension & Restaurant je súčasne oprávnený po uplynutí primeranej lehoty tieto veci na náklady klienta odstrániť z priestorov Castel Pension & Restaurant a odovzdať ich príslušnému štátnemu orgánu, ktorý je oprávnený na prijatie stratených vecí.

Zníženie poctu účastníkov podujatia bez ubytovania

  • Klient je oprávnený znížiť počet nahlásených účastníkov podujatia v nasledovných lehotách a rozsahu bez zaplatenia akejkoľvek čiastky: najmenej 14 dní pred začiatkom konania podujatia je oprávnený znížiť počet účastníkov podujatia o 10 percent; v lehote kratšej ako 14 dní, ale dlhšej ako 3 dni pred začiatkom konania podujatia je oprávnený znížiť počet účastníkov podujatia o 5 percent. V prípade, ak klient zníži v určených lehotách počet nahlásených účastníkov vo väčšom rozsahu, ako je určené v predchádzajúcom odseku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny za každého účastníka, ktorý presahuje rozsah určený v predchádzajúcom odseku. V prípade zvýšenia počtu účastníkov podujatia je klient povinný zaplatiť cenu zod­povedajúcu zvýšenému počtu účastníkov. V prípade, ak dôjde k značnému zníženiu/zvýšeniu počtu účastníkov podujatia, Castel Pension & Restaurant si vyhradzuje právo prenechať klientovi na uskutočnenie poduja­tia iný vhodný priestor, ako je dohodnutý v zmluve, ktorý zodpovedá skutočnému počtu účastníkov podujatia. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany klienta zaplatené zálohy prepadnú v pro­spech Castel Pension & Restaurant ako odstupné.

Platobné podmienky, storno podmienky, odstúpenie od zmluvy, zálohy a fakturácia poskytnutých služieb

Klient je povinný za využité služby zaplatiť dohodnutú cenu. Ak nie je dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má klient zaplatiť za dohodnuté služby, vyplývajú z platného cenníka Castel Pension & Restaurant. Castel Pension & Restaurant je povinný zverejniť cenník obvyklým spôsobom. Klient, je povinný zaplatiť zálohy vo výške a v lehotách uvedených v zmluve. V prí­pade, ak zálohy uvedené v zmluvách nebudú uhradené v uvedených lehotách alebo budú uhradené len čiastočne, má sa za to, že klient od zmluvy odstúpil a uhradené zálohy prepadnú v prospech Castel Pension & Restaurant ako odstupné. Castel Pension & Restaurant si v osobitných prípadoch (napr. konanie podujatí s mimoriadnym záujmom návštevníkov) vyhradzuje možnosť vyžiadať si 100-percentnú odplatu za rezervované služby.

V prípade iných podujatí (mimo svadieb) je klient povinný zaplatiť 50 percent odplaty za objednané služby, a to bez zbytočného odkladu po potvrdení ponuky na základe faktúry vysta­venej Castel Pension & Restaurant so splatnosťou 3 dni. Po uskutočnení ktoréhokoľvek podujatia Castel Pension & Restaurant vystaví do 7 dní odo dňa ukončenia podujatia konečnú faktúru na dohodnutú cenu, k čomu priráta aj poskyt­nuté služby za ubytovanie, extra služby nad rámec uzatvorenej zmluvy na podujatia. Klient je povinný zaplatiť odplatu za všetky ďalšie služby poskytnuté účastníkom podujatia poskytnuté nad rámec zmluvy.

Storno podmienky

  • Klient má právo kedykoľvek stornovať objednaný pobyt. Stornovanie musí byť re­alizované písomne v dostatočnom časovom predstihu. Ako paušalizovaná náhrada prináleží Castel Pension & Restaurant odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou zo stanovenej ceny pobytu, v závislosti od časového úseku, ktorý je medzi termínom stornovania a plánovaným začiatkom pobytu. Ak nie je stanovené inak, storno poplatky určované z ceny pobytu sú nasledovné: Stornovanie najmenej 30 dní pred plánovaným začiatkom pobytu: storno po­platok vo výške zálohy. Stornovanie v rozmedzí 29 – 15 dní pred plánovaným začiatkom pobytu: 50 percent hodnoty rezervácie.
  • Stornovanie v rozmedzí 14 – 7 dní pred plánovaným začiatkom pobytu: 75 percent hodnoty rezervácie. Stornovanie do 7 dní pred plánovaným začiatkom pobytu alebo v prípade ne­nastúpenia na pobyt bez stornovania: 100 percent hodnoty rezervácie. Akékoľvek iné zmeny rezervácie, resp. záväznej objednávky (napr. zmena termínu a pod.) sa považujú za stornovanie v plnom rozsahu a podliehajú návrhu na vykonanie novej rezervácie s novým obsahom. Zmena rezervácie, resp. záväznej objednávky navyšujúca počet izieb, počet hostí, dĺžku pobytu a ostatných požadovaných služieb bez zmeny termínu pobytu nepod­lieha storno poplatkom. Ak Castel Pension & Restaurant vznikne nárok na storno poplatok, je Castel Pension & Restaurant povinný klientovi zaslať v lehote 7 dní odo dňa vzniku nároku na storno poplatok oznámenie o vyčíslení výšky storno poplatku a dátume jeho splatnosti.

Pokiaľ nie je stanovené inak, storno poplatky určované z ceny podujatia sú nasledovné: Stornovanie 90 dní alebo viac pred plánovaným začiatkom podujatia odsúhlase­ného klientom vo forme uhradenia zálohovej platby: storno poplatok vo výške zaplatenej zálohy,

  • Stornovanie do 15 dní pred plánovaným začiatkom podujatia: storno poplatok vo výške 100 percent hodnoty objednaných služieb. Poskytovateľ má nárok na storno poplatok vo výške 100 percent zo sumy odplaty za objednané služby aj v prípade, ak objednávateľ neoznámi poskytovateľovi stornovanie podujatia a v deň konania akcie sa objednávateľ alebo hostia nedostavia do Castel Pension & Restaurant čerpať objednané služby.

Odstúpenie od zmluvy zo strany Castel Pension & Restaurant

  • Castel Pension & Restaurant je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v nasledovných prípadoch: v prípade omeškania plnenia akejkoľvek povinnosti klientom; v prípade porušenia povinnosti klientom; v prípade, že klient netrvá na plnení zo strany Castel Pension & Restaurant; v prípade, ak sa klient správa v Castel Pension & Restaurant nevhodným spôsobom, proti dobrým mravom; poruší ustanovenia týchto vop alebo jeho konaním vzniká alebo vznikla Castel Pension & Restaurant škoda; služby boli rezervované na základe zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností; v prípadoch vyššej moci; v prípade, že nastanú iné okolnosti bez zavinenia Castel Pension & Restaurant, ktoré robia plnenie zmluvy nemožným; v prípade, že klient ohrozuje prevádzku, bezpečnosť osôb, alebo poškodzuje dobré meno Castel Pension & Restaurant.

Pri odstúpení Castel Pension & Restaurant od zmluvy zaniká zmluva od oznámenia odstúpenia klientovi akýmkoľvek spôsobom.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

Castel Pension & Restaurant zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov vyhradených na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli s týmto cieľom odovzdané Castel Pension & Restaurant alebo niektorému z pracovníkov Castel Pension & Restaurant. Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa takto zodpovedá len do výšky ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom. Castel Pension & Restaurant veci do úschovy nepreberá. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť v Castel Pension & Restaurant bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Castel Pension & Restaurant prenecháva klientovi miesto na odstavenie motorového vozidla bezodplatne, pričom zaň nezodpovedá podľa ust. § 435 Občianskeho zákonníka. Castel Pension & Restaurant neposkytuje služby stráženého parkoviska a nepreberá motorové vozidlo ani jeho príslušenstvo do úschovy. Právo Castel Pension & Restaurant na náhradu škody nie je dotknuté jednotlivými ustanoveniami o povinnosti klienta uhradiť zmluvnú pokutu.

Osobitné ustanovenia

Klient nie je oprávnený priniesť do ubytovacích priestorov Castel Pension & Restaurant zvieratá. Klient nie je oprávnený vyhotovovať žiadne zvukové, obrazové, zvukovoobrazové záznamy s cieľom ich akéhokoľvek zverejnenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Castel Pension & Restaurant. Klient nie je oprávnený, a to ani prostredníctvom tretích osôb akýmkoľvek spôsobom zverejňovať uskutočnenie podujatia v Castel Pension & Restaurant bez predchádzajúceho písomného súhlasu Castel Pension & Restaurant. Klient je povinný dodržiavať pravidlá nočného pokoja v čase od 22.00 do 6.00. Castel Pension & Restaurant si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie platobných kariet. V priestoroch penziónu a reštaurácie je fajčenie zakázané.

Záverečné ustanovenia

Zmeny alebo doplnenia zmluvy sú možné iba vo forme písomných dodatkov, v prípade objednávok, rezervácii, alebo žiadostí sa stávajú platnými a účinnými až písomným potvrdením od ​Castel Pension & Restaurant. Súčasťou týchto vop a reklamačný poriadok Castel Pension & Restaurant zverejnený na webovej stránke a prístupný v recepcii penziónu Castel Pension & Restaurant. Cenník služieb a ubytovací poriadok Castel Pension & Restaurant je prístupný v recepcii penziónu Castel Pension & Restaurant. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, sa účastníci zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Zmluvné strany doručujú poštou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú na zmluve, prípadne písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Ak písomnosť nemožno doručiť, považuje sa za doručenú tretí deň po podaní zásielky na poštovú prepravu bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmie­tol prevziať, ako i v odbernej lehote neprevzatá). Uvedené zakladá fikciu doručenia. Platobné miesto je prevádzka Castel Pension & Restaurant, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade úhrad na bankový účet Castel Pension & Restaurant sa čiastka považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Castel Pension & Restaurant. Klient v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve, ako aj ňou určeným osobám s cieľom zabezpečovania a poskytnutia zmluv­ne dohodnutých služieb a na plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na čas potrebný na zabezpe­čenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi klientom a Castel Pension & Restaurant. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode klienta s Castel Pension & Restaurant. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas klient udeľuje aj v mene ostatných uvedených v zmluve, a to na základe plnej moci, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol s cieľom uzavretia zmluvy. Vo všetkých vzťahoch, ako aj sporoch je rozhodné slovenské právo a zmluvné strany si dohodli právomoc slovenského súdu. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neplatnými, netýka sa to ostatných ustanovení všeobecných ob­chodných podmienok. Klient pri realizácii objednávky potvrdzuje súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Castel Pension & Restaurant. Castel Pension & Restaurant si vyhradzuje právo na zmenu týchto vop. Tieto vop sa stávajú pre Castel Pension & Restaurant záväzným dňom ich zverejnenia na webovej stránke penziónu a pre klienta okamihom objednania služby.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob reklamácie služieb poskytovaných zo strany penziónu a reštaurácie Castel.
V prípade, ak sú v penzióne a reštaurácie Castel zákazníkovi poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu, ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u manažéra prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.). Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vyčíta. Vedúci penziónu a reštaurácie alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak nie je na úseku stravovacích služieb dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov alebo po ich ochutnaní (tzn. že by nemala byť skonzumovaná viac ako štvrtina z porcie jedla alebo nápoja) v závislosti od toho, akú chybu zákazník reklamuje. Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z. V prípade, že nie je možné odstrániť chybu v jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja alebo na vrátenie zaplatenej ceny. V prípade, že nie je možné odstrániť chyby technického charakteru v izbe (porucha vykurovacieho systému a pod.) a penzión nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie, no izba bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, má zákazník právo na: primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka alebo na zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí. V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu v zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí. Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť na vybavovaní reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom penziónu prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

V Mierove 1.12.2022

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom Castel Pension & Restaurant je PhDr. Kornélia Nagyová – Impression, Hlavná 12/78, 930 39 Zlaté Klasy, IČO: 33468737, DIČ: 1030104680. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok („vop“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom Castel Pension & Restaurant a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klientov o pod­mienkach poskytovaných služieb. Tieto vop tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a potvrdenej objednávky, pred­metom ktorej je záväzok Castel Pension & Restaurant poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu. Podmienky upravujúce vzťahy medzi klientom a Castel Pension & Restaurant odlišne od týchto vop sa použijú len v prípade, ak budú vopred písomne dohodnuté. Platí domnienka, že klient sa týmito vop oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol zmarený zavinením Castel Pension & Restaurant.

Vymedzenie základných pojmov

Klientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať alebo využíva služby Castel Pension & Restaurant vo svoj prospech alebo pre tretiu osobu a s týmto cieľom uzatvára s Castel Pension & Restaurant zmluvu alebo pošle objednávku. Garantovanou objednávkou sa rozumie taká objednávka služieb, pri ktorej klient poskytol zálohu. Objednávka je platná aj bez uhradenia zálohy, a to iba v prípade, ak Castel Pension & Restaurant jednostranne písomne rozhodne, že ide o garantovanú objednávku. Podujatím sa rozumie akákoľvek spoločenská udalosť organizovaná v priestoroch Castel Pension & Restaurant, najmä firemná alebo privátna spoločenská akcia, konfe­rencia, kar, ples, školenie a pod. Na svadby sa vzťahujú špeciálne podmienky, ktoré posielame mailom.

Uzatváranie zmlúv

Na poskytovanie služieb je nevyhnutné uzavrieť zmluvu medzi Castel Pension & Restaurant a klientom. Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä písomná zmluva uzavretá medzi Castel Pension & Restaurant a klientom, ďalej dohoda o poskytovaní služieb vzniknutá na zák­lade potvrdenej objednávky klienta zo strany Castel Pension & Restaurant osobne, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom internetu či elektronickej komunikácie. Zmluvný vzťah vzniká uzavretím písomnej zmluvy alebo potvrdením (písomne alebo prostredníctvom internetu alebo elektronickej komunikácie) objednávky klienta zo strany Castel Pension & Restaurant. Zmluva, resp. objednávka platí pre všetky ďalšie osoby, ktoré sú na nej uvedené. Objednávku na poskytovanie služieb v Castel Pension & Restaurant môže klient vykonať osobne, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom internetu alebo elektronickej komunikácie. Zmluva vzniká spätným potvrdením objednávky na poskytovanie služieb, pričom objednávka sa považuje za potvrdenú výlučne doručením potvrdenia objednávky e-mailom alebo poštou, ak tieto vop neustanovujú inak. Zmluva medzi klientom a Castel Pension & Restaurant môže vzniknúť aj uzatvorením nasle­dovných osobitných písomných zmlúv: zmluvy o ubytovaní, zmluvy o skupinovom ubytovaní, zmluvy o poskytovaní služieb, pričom v takom prípade sa použijú tieto vop na všetky právne vzťahy, ktoré nebudú upravené v uvedených písomných zmluvách. V prípade, že Castel Pension & Restaurant zasiela návrh zmluvy o ubytovaní, zmluvy o skupi­novom ubytovaní, zmluvy o poskytovaní služieb, poštou, e-mailom je klient v prípade akceptácie návrhu povinný podpísanú zmluvu doručiť do Castel Pension & Restaurant do 3 dní od doručenia návrhu, inak nie je Castel Pension & Restaurant svojím návrhom viazaný. Castel Pension & Restaurant je oprávnený svoj návrh odvolať až do času odoslania pri­jatia návrhu klientom. Klient nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory a/alebo priestory vyhradené na ubytovanie tretím osobám, taktiež nie je oprávnený použiť tieto priestory na iný účel, ako sú tieto priestory určené alebo na zmluvne dohodnutý účel.

Všeobecné ustanovenia – ubytovacie služby

Zmluvou o ubytovaní sa rozumie právo klienta, aby mu Castel Pension & Restaurant (ubytovateľ) poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutý čas alebo na obdobie vyplývajúce z účelu ubytovania v Castel Pension & Restaurant, za čo je klient (ubytovaný) povinný zaplatiť Castel Pension & Restaurant (ubytovateľovi) cenu vo výške a v lehotách určených týmito obchodnými podmienkami. Ubytovaný klient má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhra­dené, ako aj užívať spoločné priestory Castel Pension & Restaurant a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené. Castel Pension & Restaurant (ubytovateľ) je povinný odovzdať Klientovi (ubytovanému) priesto­ry, ktoré mu boli vyhradené na ubytovanie, v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním. Ubytovaný Klient je povinný jemu vyhradené priestory na ubytovanie užívať riadne. V týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu Castel Pension & Restaurant vykonávať nijaké zmeny.

Individuálne ubytovanie

Zmluva vzniká potvrdením objednávky klienta, vrátane telefonického potvrdenia objednávky, prípadne uzatvo­rením osobitnej zmluvy. Dohodnutá cena, ktorú je klient povinný zaplatiť, ako aj ceny za dohodnuté služby Castel Pension & Restaurant, vyplývajú z potvrdenia objednávky. Ak nebolo zo strany Castel Pension & Restaurant potvrdené inak, platia ceny dostupné v recepcii Castel Pension & Restaurant. Klient je povinný za ubytovanie a ďalšie využité služby zaplatiť platné, resp. dohodnuté ceny Castel Pension & Restaurant. V prípade, ak sa osoby, v prospech ktorých bola uzatvorená zmluva o ubytovaní neubytujú v Castel Pension & Restaurant najneskôr do 18.00 hod. dohodnutého dňa príchodu, Castel Pension & Restaurant je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak..

Skupinové ubytovanie

Zmluva vzniká potvrdením objednávky klienta, prípadne uzatvorením osobitnej zmluvy. Dohodnutá cena, ktorú má zaplatiť klient a dohodnuté služby Castel Pension & Restaurant vyplý­vajú z potvrdenia objednávky klienta, prípadne z osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a Castel Pension & Restaurant. Potvrdenie objednávky klienta, prípadne osobitná zmluva určí aj výšku zálohy a dátum, dokedy je potrebné zálohu uhradiť. V prípade, že táto záloha nebude uhradená, t. j. pripísaná na bankový účet Castel Pension & Restaurant, je Castel Pension & Restaurant oprávnený odstúpiť od zmluvy, a zároveň mu vzniká nárok na náhradu škody. Klient je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb v nasledovnej lehote a rozsahu bez zaplatenia akejkoľvek čiastky: v lehote kratšej ako dva týždne, ale dlhšej ako štyridsaťosem hodín pred prícho­dom skupiny je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb o 2 izby. V prípade, ak klient zníži v určenej lehote počet izieb vo väčšom rozsahu, ako je určené v predchádzajúcom odseku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ceny ubytovania za izby, ktoré presahujú rozsah určený v predchádzajúcom odseku. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy prepadnú zálohy zaplatené klientom v prospech Castel Pension & Restaurant ako odstupné.

Odovzdanie a vrátenie izby

Klient má právo užívať vyhradené priestory na ubytovanie (izbu) a spoločné priestory od 14.30 hod. dohodnutého dňa príchodu (check in). Klient je povinný odovzdať priestory vyhradené na ubytovanie v deň skončenia ubytovania, najneskôr do 11.00 hod. (check out) tohto dňa. Klient je povinný odovzdať izbu v stave, v akom ju prevzal.

Všeobecné ustanovenia – podujatia

Na uskutočnenie podujatia je nevyhnutné uzavrieť zmluvu medzi Castel Pension & Restaurant a klientom. Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä písomná zmluva uzavretá medzi Castel Pension & Restaurant a klientom, ďalej dohoda o poskytovaní služieb vzniknutá na zák­lade potvrdenej objednávky klienta zo strany Castel Pension & Restaurant osobne, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Zmluvný vzťah vzniká uzavretím písomnej zmluvy alebo potvrdením (písomne alebo prostredníc­tvom elektronickej komunikácie) objednávky klienta zo strany Castel Pension & Restaurant. Zmluvou vznikne klientovi právo na usporiadanie podujatia v priestoroch Castel Pension & Restaurant určených v zmluve a Castel Pension & Restaurant povinnosť umožniť klientovi riadne užívať tieto priestory v dohodnutom čase a poskytovať mu zmluvne dohodnuté služby. Klient a osoby zúčastnené na podujatí nie sú oprávnené konzumovať vlastné jedlá a nápoje bez predchádzajúcej písomnej dohody s Castel Pension & Restaurant. Ak klient alebo osoby zúčastnené na podujatí porušia toto ustanovenie, klient je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu rovnajúcu sa cene konzumovaného jedla alebo nápoja uvedenému v platnom cenníku Castel Pension & Restaurant. V prípade, že nie je takáto cena uvedená v cen­níku Castel Pension & Restaurant, použije sa cena obdobného tovaru. Nárok na náhradu škody Castel Pension & Restaurant týmto nie je dotknutý. Klient ani osoby zúčastnené na podujatí nie sú oprávnení používať nijaké vlastné elektrické zariadenia v priestoroch Castel Pension & Restaurant alebo prináležiacich priestoroch bez písomného súhlasu Castel Pension & Restaurant. Klient zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tohto ustanovenia. Za bezpečnosť používaných elektrických zariadení organizátora podujatia alebo jeho objednávateľa v plnej miere zodpovedá organizátor podujatia, prípadne jeho objednávateľ. Klient je oprávnený po písomnej dohode priniesť do Castel Pension & Restaurant iba taký deko­račný materiál, ako aj iné veci, ktoré vyhovujú zákonným požiarnym požiadavkám. Castel Pension & Restaurant je oprávnený požadovať príslušné potvrdenie. Klient je povinný okamžite po skončení podujatia odstrániť z predmetných priestorov všetky veci, ktoré klient alebo osoby zúčastnené na podujatí doniesli do priestorov Castel Pension & Restaurant. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Castel Pension & Restaurant oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške ceny uvedenej v cenníku Castel Pension & Restaurant za užívanie dohodnutých priestorov v čase trvania porušenia. Nárok na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknutý. Castel Pension & Restaurant je súčasne oprávnený po uplynutí primeranej lehoty tieto veci na náklady klienta odstrániť z priestorov Castel Pension & Restaurant a odovzdať ich príslušnému štátnemu orgánu, ktorý je oprávnený na prijatie stratených vecí.

Zníženie poctu účastníkov podujatia bez ubytovania

  • Klient je oprávnený znížiť počet nahlásených účastníkov podujatia v nasledovných lehotách a rozsahu bez zaplatenia akejkoľvek čiastky: najmenej 14 dní pred začiatkom konania podujatia je oprávnený znížiť počet účastníkov podujatia o 10 percent; v lehote kratšej ako 14 dní, ale dlhšej ako 3 dni pred začiatkom konania podujatia je oprávnený znížiť počet účastníkov podujatia o 5 percent. V prípade, ak klient zníži v určených lehotách počet nahlásených účastníkov vo väčšom rozsahu, ako je určené v predchádzajúcom odseku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny za každého účastníka, ktorý presahuje rozsah určený v predchádzajúcom odseku. V prípade zvýšenia počtu účastníkov podujatia je klient povinný zaplatiť cenu zod­povedajúcu zvýšenému počtu účastníkov. V prípade, ak dôjde k značnému zníženiu/zvýšeniu počtu účastníkov podujatia, Castel Pension & Restaurant si vyhradzuje právo prenechať klientovi na uskutočnenie poduja­tia iný vhodný priestor, ako je dohodnutý v zmluve, ktorý zodpovedá skutočnému počtu účastníkov podujatia. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany klienta zaplatené zálohy prepadnú v pro­spech Castel Pension & Restaurant ako odstupné.

Platobné podmienky, storno podmienky, odstúpenie od zmluvy, zálohy a fakturácia poskytnutých služieb

Klient je povinný za využité služby zaplatiť dohodnutú cenu. Ak nie je dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má klient zaplatiť za dohodnuté služby, vyplývajú z platného cenníka Castel Pension & Restaurant. Castel Pension & Restaurant je povinný zverejniť cenník obvyklým spôsobom. Klient, je povinný zaplatiť zálohy vo výške a v lehotách uvedených v zmluve. V prí­pade, ak zálohy uvedené v zmluvách nebudú uhradené v uvedených lehotách alebo budú uhradené len čiastočne, má sa za to, že klient od zmluvy odstúpil a uhradené zálohy prepadnú v prospech Castel Pension & Restaurant ako odstupné. Castel Pension & Restaurant si v osobitných prípadoch (napr. konanie podujatí s mimoriadnym záujmom návštevníkov) vyhradzuje možnosť vyžiadať si 100-percentnú odplatu za rezervované služby.

V prípade iných podujatí (mimo svadieb) je klient povinný zaplatiť 50 percent odplaty za objednané služby, a to bez zbytočného odkladu po potvrdení ponuky na základe faktúry vysta­venej Castel Pension & Restaurant so splatnosťou 3 dni. Po uskutočnení ktoréhokoľvek podujatia Castel Pension & Restaurant vystaví do 7 dní odo dňa ukončenia podujatia konečnú faktúru na dohodnutú cenu, k čomu priráta aj poskyt­nuté služby za ubytovanie, extra služby nad rámec uzatvorenej zmluvy na podujatia. Klient je povinný zaplatiť odplatu za všetky ďalšie služby poskytnuté účastníkom podujatia poskytnuté nad rámec zmluvy.

Storno podmienky

  • Klient má právo kedykoľvek stornovať objednaný pobyt. Stornovanie musí byť re­alizované písomne v dostatočnom časovom predstihu. Ako paušalizovaná náhrada prináleží Castel Pension & Restaurant odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou zo stanovenej ceny pobytu, v závislosti od časového úseku, ktorý je medzi termínom stornovania a plánovaným začiatkom pobytu. Ak nie je stanovené inak, storno poplatky určované z ceny pobytu sú nasledovné: Stornovanie najmenej 30 dní pred plánovaným začiatkom pobytu: storno po­platok vo výške zálohy. Stornovanie v rozmedzí 29 – 15 dní pred plánovaným začiatkom pobytu: 50 percent hodnoty rezervácie.
  • Stornovanie v rozmedzí 14 – 7 dní pred plánovaným začiatkom pobytu: 75 percent hodnoty rezervácie. Stornovanie do 7 dní pred plánovaným začiatkom pobytu alebo v prípade ne­nastúpenia na pobyt bez stornovania: 100 percent hodnoty rezervácie. Akékoľvek iné zmeny rezervácie, resp. záväznej objednávky (napr. zmena termínu a pod.) sa považujú za stornovanie v plnom rozsahu a podliehajú návrhu na vykonanie novej rezervácie s novým obsahom. Zmena rezervácie, resp. záväznej objednávky navyšujúca počet izieb, počet hostí, dĺžku pobytu a ostatných požadovaných služieb bez zmeny termínu pobytu nepod­lieha storno poplatkom. Ak Castel Pension & Restaurant vznikne nárok na storno poplatok, je Castel Pension & Restaurant povinný klientovi zaslať v lehote 7 dní odo dňa vzniku nároku na storno poplatok oznámenie o vyčíslení výšky storno poplatku a dátume jeho splatnosti.

Pokiaľ nie je stanovené inak, storno poplatky určované z ceny podujatia sú nasledovné: Stornovanie 90 dní alebo viac pred plánovaným začiatkom podujatia odsúhlase­ného klientom vo forme uhradenia zálohovej platby: storno poplatok vo výške zaplatenej zálohy,

  • Stornovanie do 15 dní pred plánovaným začiatkom podujatia: storno poplatok vo výške 100 percent hodnoty objednaných služieb. Poskytovateľ má nárok na storno poplatok vo výške 100 percent zo sumy odplaty za objednané služby aj v prípade, ak objednávateľ neoznámi poskytovateľovi stornovanie podujatia a v deň konania akcie sa objednávateľ alebo hostia nedostavia do Castel Pension & Restaurant čerpať objednané služby.

Odstúpenie od zmluvy zo strany Castel Pension & Restaurant

  • Castel Pension & Restaurant je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v nasledovných prípadoch: v prípade omeškania plnenia akejkoľvek povinnosti klientom; v prípade porušenia povinnosti klientom; v prípade, že klient netrvá na plnení zo strany Castel Pension & Restaurant; v prípade, ak sa klient správa v Castel Pension & Restaurant nevhodným spôsobom, proti dobrým mravom; poruší ustanovenia týchto vop alebo jeho konaním vzniká alebo vznikla Castel Pension & Restaurant škoda; služby boli rezervované na základe zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností; v prípadoch vyššej moci; v prípade, že nastanú iné okolnosti bez zavinenia Castel Pension & Restaurant, ktoré robia plnenie zmluvy nemožným; v prípade, že klient ohrozuje prevádzku, bezpečnosť osôb, alebo poškodzuje dobré meno Castel Pension & Restaurant.

Pri odstúpení Castel Pension & Restaurant od zmluvy zaniká zmluva od oznámenia odstúpenia klientovi akýmkoľvek spôsobom.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

Castel Pension & Restaurant zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov vyhradených na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli s týmto cieľom odovzdané Castel Pension & Restaurant alebo niektorému z pracovníkov Castel Pension & Restaurant. Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa takto zodpovedá len do výšky ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom. Castel Pension & Restaurant veci do úschovy nepreberá. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť v Castel Pension & Restaurant bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Castel Pension & Restaurant prenecháva klientovi miesto na odstavenie motorového vozidla bezodplatne, pričom zaň nezodpovedá podľa ust. § 435 Občianskeho zákonníka. Castel Pension & Restaurant neposkytuje služby stráženého parkoviska a nepreberá motorové vozidlo ani jeho príslušenstvo do úschovy. Právo Castel Pension & Restaurant na náhradu škody nie je dotknuté jednotlivými ustanoveniami o povinnosti klienta uhradiť zmluvnú pokutu.

Osobitné ustanovenia

Klient nie je oprávnený priniesť do ubytovacích priestorov Castel Pension & Restaurant zvieratá. Klient nie je oprávnený vyhotovovať žiadne zvukové, obrazové, zvukovoobrazové záznamy s cieľom ich akéhokoľvek zverejnenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Castel Pension & Restaurant. Klient nie je oprávnený, a to ani prostredníctvom tretích osôb akýmkoľvek spôsobom zverejňovať uskutočnenie podujatia v Castel Pension & Restaurant bez predchádzajúceho písomného súhlasu Castel Pension & Restaurant. Klient je povinný dodržiavať pravidlá nočného pokoja v čase od 22.00 do 6.00. Castel Pension & Restaurant si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie platobných kariet. V priestoroch penziónu a reštaurácie je fajčenie zakázané.

Záverečné ustanovenia

Zmeny alebo doplnenia zmluvy sú možné iba vo forme písomných dodatkov, v prípade objednávok, rezervácii, alebo žiadostí sa stávajú platnými a účinnými až písomným potvrdením od ​Castel Pension & Restaurant. Súčasťou týchto vop a reklamačný poriadok Castel Pension & Restaurant zverejnený na webovej stránke a prístupný v recepcii penziónu Castel Pension & Restaurant. Cenník služieb a ubytovací poriadok Castel Pension & Restaurant je prístupný v recepcii penziónu Castel Pension & Restaurant. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, sa účastníci zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Zmluvné strany doručujú poštou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú na zmluve, prípadne písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Ak písomnosť nemožno doručiť, považuje sa za doručenú tretí deň po podaní zásielky na poštovú prepravu bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmie­tol prevziať, ako i v odbernej lehote neprevzatá). Uvedené zakladá fikciu doručenia. Platobné miesto je prevádzka Castel Pension & Restaurant, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade úhrad na bankový účet Castel Pension & Restaurant sa čiastka považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Castel Pension & Restaurant. Klient v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve, ako aj ňou určeným osobám s cieľom zabezpečovania a poskytnutia zmluv­ne dohodnutých služieb a na plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na čas potrebný na zabezpe­čenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi klientom a Castel Pension & Restaurant. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode klienta s Castel Pension & Restaurant. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas klient udeľuje aj v mene ostatných uvedených v zmluve, a to na základe plnej moci, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol s cieľom uzavretia zmluvy. Vo všetkých vzťahoch, ako aj sporoch je rozhodné slovenské právo a zmluvné strany si dohodli právomoc slovenského súdu. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neplatnými, netýka sa to ostatných ustanovení všeobecných ob­chodných podmienok. Klient pri realizácii objednávky potvrdzuje súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Castel Pension & Restaurant. Castel Pension & Restaurant si vyhradzuje právo na zmenu týchto vop. Tieto vop sa stávajú pre Castel Pension & Restaurant záväzným dňom ich zverejnenia na webovej stránke penziónu a pre klienta okamihom objednania služby.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob reklamácie služieb poskytovaných zo strany penziónu a reštaurácie Castel.
V prípade, ak sú v penzióne a reštaurácie Castel zákazníkovi poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu, ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u manažéra prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.). Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vyčíta. Vedúci penziónu a reštaurácie alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak nie je na úseku stravovacích služieb dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov alebo po ich ochutnaní (tzn. že by nemala byť skonzumovaná viac ako štvrtina z porcie jedla alebo nápoja) v závislosti od toho, akú chybu zákazník reklamuje. Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z. V prípade, že nie je možné odstrániť chybu v jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja alebo na vrátenie zaplatenej ceny. V prípade, že nie je možné odstrániť chyby technického charakteru v izbe (porucha vykurovacieho systému a pod.) a penzión nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie, no izba bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, má zákazník právo na: primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka alebo na zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí. V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu v zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí. Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť na vybavovaní reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom penziónu prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

V Mierove 1.12.2022

Hogyan szólíthatjuk?
Hogyan vehetjük fel Önnel a kapcsolatot?
Miben segíthetünk?
Az Ön üzenete:

Castel Mierovo Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Süti beállítások Mindet elutasít Ajánlott beállítások elfogadása